Apie projektą

2014 m. rugpjūčio 26 d. įsigaliojo trišalė projekto „Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimas“ įgyvendinimo sutartis. Projekto kodas – NOR-LT11-SAM-01-K-01-002. Projekto vykdytojas – UAB „Sveikatos ekonomikos centras“. Projektas finansuojamas pagal 2009-2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LT11 „Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos“ priemonę (Nuoroda į Norway Grants svetainėje talpinamą projekto aprašymą.)

Projekto partneriai – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centrasVšĮ Rokiškio pirminės asmens sveikatos priežiūros centras ir Rokiškio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras.

Lietuvoje nėra vieningo kompleksinio, koordinuoto jaunimo sveikatos poreikiams pritaikyto sveikatos priežiūros paslaugų teikimo modelio.

Projekto tikslas – sukurti ir Lietuvoje įdiegti jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – JPSPP) modelį, kurio pagrindinė funkcija – per paslaugų teikimo protokolus apjungti į vieningą tinklą jau egzistuojančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir gerinant jų bendradarbiavimą teikti efektyvesnes jaunimui pritaikytas sveikatos priežiūros paslaugas taip užtikrinant sveikatos netolygumų mažinimą.

Projekto esmę sudaro kompleksinio adaptyvaus JPSPP modelio sukūrimas, validavimas, adaptavimas ir įdiegimas bandomojoje Rokiškio savivaldybėje bei vėliau JPSPP modelius diegiančių savivaldybių konsultavimas.

JPSPP modelis apima:

  1. JPSPP koordinuojančio centro įkūrimą visuomenės sveikatos biure, kuriame dirbs aktyvus, motyvuotas ir apmokytas koordinatorius, organizuojantis „žemo slenksčio“, atvejo vadybos bei žmogaus teisių principais paremtas sveikatos priežiūros paslaugas;
  2. Sumaniomis inovacijomis paremto Nacionalinio jaunimo sveikatos interneto portalo sukūrimą, kuriame jaunuoliai galėtų surasti ekspertų parengtą patikimą, sistemingą, lengvai prieinamą ir patrauklia forma pateiktą informaciją, skirtą sveikatos stiprinimui ir jaunimo įgalinimui rinktis sveiką gyvenimo būdą. Interneto portale numatyta informacijos apie sveikatos paslaugas ir tiesioginio jaunimo konsultavimo per skaitmeninę žiniasklaidą galimybė. Per diskusijų forumus jaunuoliai galės ne tik bendrauti, bet ir vertinti JPSPP modelio veikimą. O projekto įgyvendinimo metu sukurti viešos prieigos bevielio interneto taškai padės viešinti šį portalą. Specialistams skirtoje portalo dalyje bus talpinami JPSPP teikimo protokolai ir metodikos;
  3. JPSPP institucinio ir funkcinio tinklo sukūrimą taikant atvejo vadybos principą. Kompleksinis tarpsektorinis ir tarpinstitucinis funkcinis tinklas, kurio veikla – sveikatos priežiūros paslaugų (sveikatos stiprinimo, prevencijos, gydymo, stebėsenos) teikimas jaunimui bus aprašytas 4-iuose paslaugų teikimo protokoluose (formalizuotuose JPSPP teikimo algoritmuose, detalizuojant kokie specialistai, kokiose institucijose, kada, kaip ir kokių tikslinių grupių jauniems žmonėms teikia paslaugas). 4 JPSPP teikimo protokolai bus parengti ir detalizuos paslaugų teikimo algoritmą psichikos sveikatos, mitybos, reprodukcinės sveikatos ir išorinių mirties priežasčių prevencijos srityse;
  4. JPSPP modelio diegimo ir JPSPP teikimo metodinių rekomendacijų parengimą.

Sukurtas modelis prisidės prie jaunimo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo, mirtingumo mažinimo, sveikatos netolygumų mažinimo ir socialinės bei ekonominės gerovės didinimo.

Partneriai

Prpjektą administruos ir ekspertų veiklą koordinuos Sveikatos ekonomikos centras (SEC), kuris turi didelę patirti atliekant įvairias analizes bei kuriant modelius. Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras kaip partneris pasirinktas tiek dėl projekto tęstinumo ir galimybės ateityje koordinuoti savivaldybėse įdiegtų JPSPP modelių funkcionavimą, tiek dėl jų parties dirbant su jaunimu. Rokiškio VSB ir Rokiškio PASPC kaip partneriai pasirinkti tiek dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo patirties savivaldybės lygiu, tiek dėl patirties dirbant su jaunimu. Ekspertų analitikų ir portalo kūrimo specialistų parinkimas – SEC atsakomybė.

Tęstinumas

Projekto partneris Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras (SMLPC) pasibaigus projektui taps Nacionalinio jaunimo sveikatai skirto centrinio portalo dalies valdytoju ir regioninių portalo mazgų konsultantu bei koordinatoriumi. Už Rokiškio savivaldybėje įdiegto modelio funkcionavimą bus atsakingas Rokiškio VSB. Modelio tęstinumą užtikrins parengti JPSPP teikimo protokolai bei metodinės rekomendacijos. Šie protokolai bus tobulinami ir plečiami atsižvelgiant į JPSPP modelį diegiančių savivaldybių patirtį.

Modelio tęstinumas bus garantuotas ir tuo, kad rengiant modelį bus įtrauktas platus suinteresuotų institucijų, jaunimo organizacijų ir ekspertų ratas, tad visos jame dalyvaujančios institucijos aktyviai dalyvaus modelio plėtroje pagal kintančius poreikius.

Veiklos tęstinumui užtikrinti reikės nedidelių lėšų, nes JPSPP modelio metu nėra sukuriama nauja paslaugų teikimo institucija ar naujos paslaugos, o sukuriamas esamos paslaugų teikimo sistemos koordinacinis centras, kuris sistemos valdymo įrankiu – protokolais – organizuos bendradarbiavimą tarp esamų paslaugų teikėjų. Todėl papildomos išlaidos iš valstybės ir / ar savivaldybių biudžetų – vieno etato VSB darbuotojui ir Nacionalinis jaunimo sveikatos internetinio portalo palaikymui –atsipirktų jau vien dėl to, kad gerinant koordinaciją efektyviau būtų išnaudojami esami sveikatos paslaugų finansai ir ne tik teikiant paslaugas jaunimui.